ინვესტირება
ავტოპილოტზე

ჩვენ შევქმენით ყველაზე
მორგებული საინვესტიციო
კომპანია საქართველოში

აქ მითითებული თუ განხილული საკითხები, არანაირად არ წარმოადგენს შეთავაზებას, მოთხოვნას ან რეკომენდაციას, რომელიმე საინვესტიციო პროდუქტისა თუ მომსახურების მიმართ.
მასალის შინაარსი, სრულად ექვემდებარება საქართველოს კანონმდებლობას. თითოეული პოტენციური ინვესტორი ვალდებულია დარწმუნდეს, რომ ნებისმიერ პორდუქტში ან მომსახურებაში ინვესტირება, რომელიც განხილულია წინამდებარე თემაში, ნებადართულია საქართველოს იურისდიქციის სამართლებრივი აქტების გათვალისწინებით.
ფინანსურ ბაზრებზე ინვესტირება დაკავშირებულია გარკვეულ რისკებთან, რომელიც მოიცავს ბაზრის რისკს, საპროცენტო განაკვეთის რისკს, ემიტენტის რისკს, საკრედიტო რისკს, ინფლაციის რისკს და სხვა რისკებს. ფინანსური ინსტრუმენტების ფასები შესაძლებელია იზრდებოდეს ან მცირდებოდეს, რაც პირდაპირ კავშირშია ბაზრის, ეკონომიკისა და დარგის პირდაპირ თუ არაპირდაპირ მოვლენებთან. შესაბამისად, ინვესტირებული კაპიტალის მოცულობა და მოგება შესაძლოა, როგორც გაიზარდოს, ასევე შემცირდეს კიდეც. ამ დროს თქვენ რისკავთ თავიდან ჩადებული ინვესტიციის გარკვეულ ნაწილს და შესაძლოა ვერ დაიბრუნოთ სრული მოცულობა. სავალუტო წყვილებში ინვესტირებისას, ფინანსური ინსტრუმენტი ან ძვირდება ან იაფდება, რაც გაცვლითი კურსის ცვლილებაზეა დამოკიდებული. ნებისმიერი საგადასახადო უპირატესობა, რომელიც მითითებულია მასალაში, შესაძლებელია იცვლებოდეს, ხოლო მათი ხელმისაწვდომობა და ღირებულება დამოკიდებულია თქვენს მდგომარეობაზე.
წინამდებარე მასალაში განხილული საკითხები არ წარმოადგენს საინვესტიციო, იურიდიულ, საგადასახადო ან სხვა საკონსულტაციო შეთავაზებას და არ უნდა დაეყრდნოთ მას, საინვესტიციო ან სხვა გადაწყვეეტილების მიღების დროს.
გვინდა ავღნიშნოთ, რომ წინა პერიოდის საინვესტიციო მონაცემები და მაჩვენებლები არ წარმოადგენს შემდგომი შედეგების გარანტს.

მოკლე ისტორია

საწყისი მდგომარეობა:
შტატი: 4 თანამშრომელი
ოფისის ფართი: 18 კვ/მ
კაპიტალი: 9 000 აშშ დოლარი.

2018

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ მოცემული ლიცენზიის შემდეგ, რომელიც საბროკერო და საინვესტიციო საქმიანობის განხორციელებას გულისხმობს, კომპანიის შტატი 45 თანამშრომლამდე გაიზარდა;
ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე ვაჭრობისთვის საქართველოს ტერიტორიაზე პირველი პროპ-ტრეიდინგული ოფისი ჩამოყალიბდა.

2017

FINANCIAL TIMES-ში მონაწილეობა, როგორც სავალუტო ბაზრის ექსპერტი;
EXTERNAL ASSET სტატუსის მიღება ბანკისგან - DUKASCOPY BANK AG;
მოზიდული საინვესტიციო კაპიტალის ზრდა მინდობით მართვაში;
საშტატო პერსონალის რაოდენობა 14 თანამშრომელი.

2016

პირველი R&D დეპარტამენტის ფორმირება, ბაზრის ანალიზის უნიკალური მოდელების შექმნისთვის,;
ფულადი მასის სამართავი დამატებითი სისტემების შემუშავება, ავტომატიზირებული ვაჭრობის გზით;
საქართველოს ტერიტორიაზე, პირველი პროპ-ოფისის ჩამოყალიბება, სავალუტო ბაზარზე ვაჭრობისთვის.

2015

მართვის პირველი ავტომატიზირებული სისტემების დანერგვა;
პირველი კომერციული პროდუქტის შექმნა საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში;
პირველი კომერციული საინვესტიციო პორტფელის ფორმირება: 4 ინვესტორი

2014

კომპანის დაარსება - 2014 წლის ოქტომბერი;
არაკომერციული პროდუქტის ფარგლებში, ნდობით აღჭურვილი პირებისგან პირველი სატესტო ინვესტიცია - 1000 აშშ დოლარი (2014 წ. დეკემბერი).

კომპანიის მიდგომა

ჩვენი გამოცდილებიდან ნათელია, რომ მოგების მისაღებად საფონდო თუ სავალუტო ბაზრებზე ოპერაციების ჩატარებით, დისკრეტულ და ალგორითმულ მიდგომებს შორის კონკურეცია არ არსებობს. მიუხედავათ იმისა, თუ როგორ იქნება ფორმირებული საერთაშორისო საფინანსო სისტემა და რა ცვლილებები შევა ბაზრის სტრუქტურაში, ადამიანის როლი ვაჭრობაში მინიმუმამდე შემცირდება. მათ ძირითად ფუქციად ალგორითმული სისტემების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და კონტროლი რჩება. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ადამიანები ჩამოაყალიბებენ ჰიპოთეზებს, შექმნიან სავაჭრო სისტემის ანალიტიკურ კომპონენტებს, გამართავენ სავაჭრო ინფრასტრუქტურას და ა.შ. თუმცა ისინი აღარ შეასრულებენ ძირითად როლს სავაჭრო პროცესების განხორციელებაში.
სწორედ ამ მიზეზის გამო, პროექტის ფარგლებში, რომელიც კაპიტალის მინდობით მართვას გულისხმობს, ავამუშავეთ მხოლოდ ალგოროთმულ სისტემებზე დაყრდნობილი სავაჭრო სტრატეგიები.
  • ჩვენს მიერ შექმნილი ყველა სტრატეგია, გამოცდილია ბაზარზე მუშაობის რეალურ პირობებში. მიუხედავად იმ შედეგებისა, რაც წინასწარი ტესტირების საფუძველზე მივიღეთ.
  • წინასწარი ტესტირება განხორციელდა ბოლო 5 წლის სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით, ხოლო ბაზრის რეალურ პირობებში ტესტირება 12 თვე გაგრძელდა.
  • ნებისმიერი სტრატეგია გარიგების ერთ ციკლზე უნდა გაუმკლავდეს არანაკლებ 10 მილიონი დოლარის მოცულობას
ალგორითმული სტრატეგიებით მიღებული მოგება რამდენჯერმე აღემატება საბანკო დეპოზიტებით მიღებულ შემოსავალს და თითოეული სტრატეგიის კრიტიკული რისკი მერყეობს 7%-დან 30%-მდე.

პროცესი

ნდობით მართვის ფარგლებში გამოყენებული ყოველი სტრატეგია, რისკების სტაბილურობის უზრუნველყოფის მიღწევაში საკვანძო როლს თამაშობს, როგორც შემოსავლის მიღების, ისე, კაპიტალის მართვის გზით.

სტრატეგიის მუშაობა წარმოადგენს მთლიანად ავტონომიურ პროცესს. ჩვენს მიერ შექმნილი სისტემები, სავაჭრო გადაწყვეტილებებს, პროგრამირებული ალგორითმების საფუძველზე დამოუკიდებლად იღებენ.

ბაზრის დინამიკის ატიპიური ვოლოტიურობის სპეციფიკის და ავტომატური რისკების მართვის სისტემებთან ერთად, ჩვენს გუნდს გააჩნია ფიზიკური კონტროლის განყოფილება, რომელშიც 18 ოპერატორი მუშაობს და ახორციელებს სავაჭრო პროცესის მონიტორინგს.

ძალისხმევის შედეგები

როგორც უორენ ბაფეტი ამბობდა - მოთმინება ფასდება. ჩადებული ფულის მასის მიუხედავად, ჩვენი სტრატეგიებით ვაჭრობის პროცესი, მინიმალური მოცულობის მქონე მრავალი საცალო გარიგებებით ხორციელდება. ამგვარი მიდგომით კაპიტალი ზედმეტად არ იტვირთება და ერთი კალენდარული თვის საანგარიშსწორებო პერიოდში მოგება აღმავალ მრუდს გვიხაზავს. შესაბამისად, მინიმუმადე დაყავს ისეთი ფინანსური მონაცემები, როგორიცაა - "Maximal Drawdown", "RelativeDrawdown" და "Risk of Ruin".
"Maximal Drawdown" და "RelativeDrawdown" - 1,12%,  ხოლო "Risk of Ruin" - 0,01%

საინვესტიციო მოგზაურობის დაწყება

ველსინვესტთან ერთად

ინვესტორის სტატუსის მისაღებად, დაინტერესებული პირი ავსებს ინვესტორის აპლიკაციას. პასუხების მიხედვით კი ერიცხება ქულები.
პოტენციური ინვესტორის მიერ დაგროვებული ქულების მიხედვით, ჩვენი კომპანია მინდობითი მართვის პროდუქტის ფარგლებში გთავაზობთ 3 ძირითად პაკეტს.

პაკეტი ქულები
01. კონსერვატიული 4 ქულამდე დაგროვებული ინვესტორების პაკეტი
02. ბალანსირებული 4-დან 8 ქულამდე დაგროვებული ინვესტორების პაკეტი
03. აქტიური ინვესტორის პაკეტი 8-ზე მეტი ქულის მფლობელებისთვის
კოსერვატიული პაკეტი - ვაჭრობის ნაირსახეობა, ფულადი სახსრების სანდო ობლიგაციებში და მაქსიმალური სტაბილურობის კატეგორიის აქციებში. აგრეთვე, მხარის გამოყენების გარეშე სავალუტო ფიუჩერსებში და CFD - ში ინვესტირებით. შედეგად ინვესტორი შემოსავალს წლიურ 18%-მდე იღებს, რომელიც აღემატება წლიურ საბანკო საპროცენტო განაკვეთს. რისკი წლიურ 7%-ს შეადგენს.

დაბალანსებული პაკეტის ფარგლებში, ძირითადი ფულადი სახსრების გამოყენებით აქტიური ვაჭრობა, ალგორითმული სისტემების საშუალებით ხორციელდება, აგრეთვე საიმედო ფასიან ქაღალდებში ინვესტირების გზით. შედეგად ინვესტორი შემოსავალს, წლიურ 24%-მდე იღებს, რომელიც წლიურ საბანკო საპროცენტო განაკვეთს აღემატება. რისკი წლიურ 15%-ს შეადგენს.

აქტიური პაკეტი არის ვაჭრობის ტიპი, რომლის ფარგლებში ჩვენ ვიყენებთ როგორც მაღალხარისხიან რობოტებს, ასევე აქტიურ ალგორითმებს, რისკებისგან დაცულ სისტემებთან ერთად. ოპერატორების გაძლიერებული კონტროლის დახმარებით, ინვესტორი შემოსავალს წლიურ 36%-მდე იღებს. დასაშვები რისკი 25%-ს შეადგენს.

რატომ უნდა გავხდე ინვესტორი

ინვესტირება - ეს არის ფინანსური სახსრების დაბანდების ერთ-ერთი სახე, რომლის მთავარი არსია ფულის მასის „გაცოცხლება“, რომელიც კონკრეტული შემთხვევის გამო გარკვეული პერიოდის განმავლობაში „მიძინებული“ იყო.
საბანკო დეპოზიტები და ინვესტირება ეგრედწოდებული Fixed income ინსტრუმენტებში მოთხოვნადია ძირითადათ იმ პირების მიერ, რომლებსაც ბიზნესში დიდი გამოცდილება არ გააჩნიათ, ან არ შეუძლიათ საკუთარ თავზე გარკვეული რისკების აღება.
დღესდღეობით, ინვესტიციების მართვაში გადაცემა, მოცემული ბიზნესის ერთ-ერთ ყველაზე ნაყოფიერ ფორმას წარმოადგენს, რომელიც არამარტო თავისუფალი სახსრების მოცულობის გაზრდის საშუალებას იძლევა, ის ხშირად ფიზიკური და იურიდიული პირების მთავარ შემოსავალსაც წარმოადგენს.

ნდობით მართვაში ინვესტირების უპირატესობა

  • მაღალი საპროცენტო განაკვეთი
  • წინასწარ განსაზღვრული რისკი
  • ვადაში შეუზღუდაობა
  • ფულის გამომუშავების გამჭვირვალე პროცესი
  • დამოუკიდებლობა პოლიტიკურ/ეკონომიური რისკებისგან 

თქვენი ფულის დაცულობა

საქართველოს ეროვნული ბანკის განკარგულებით #73 შესაბამისად, ს/ს საბროკერო და აქტივების მმართველ კომპანია "ველსს" გადაეცა ლიცენზია. ეს ლიცენზია აკმაყოფილებს ყველა ევროპულ, მათ შორის ESMA სტანდარტს. დღეისათვის, ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე, ფასიანი ქაღალდების ბაზრის მონაწილეთა შორის, კომპანია „ველსი“ ღირსეულ ადგილს იკავებს.
საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გაცემული, ასეთი მაღალი რანგის დოკუმენტის ფლობა, როგორც ინვესტორებისთვის, ასევე ტრეიდერებისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო გარანტიაა. საბროკერო ლიცენზია წარმატებით იცავს ბაზრის მონაწილეების ინტერესებს, თაღლითური და არაკეთილსინდისიერი ქმედებებისგან.

01. საბროკერო მომსახურების უზრუნველყოფა ყველა სახის ბაზარზე
02. ფინანსური აქტივებისა და საინვესტიციო პორტფელების მართვა
03. კლიენტის ინტერესების დაცვა არასაბირჟო გარიგების დროს
04. ალგორითმული და რობოტიზირებული სავაჭრო სისტემები
05. კვალიფიციური კონსულტაციები და რჩევები გარიგებების განხორციელების დროს რისკების მინიმიზაციის მიზნით.
06. ფინანსური ინსტრუმენტების მიმოხილვა და ტენდენციის ანალიზი
07. უფასო და ფასიანი სასწავლო პროგრამები
08. სემინარები/ვებინარები ვაჭრობისა და ინვესტიციების შესახებ

არ დაკარგო დრო

მიიღე შეინი უნიკალური შეთავაზება ეხლავე 

აქ მითითებული თუ განხილული საკითხები, არანაირად არ წარმოადგენს შეთავაზებას, მოთხოვნას ან რეკომენდაციას, რომელიმე საინვესტიციო პროდუქტისა თუ მომსახურების მიმართ.
მასალის შინაარსი, სრულად ექვემდებარება საქართველოს კანონმდებლობას. თითოეული პოტენციური ინვესტორი ვალდებულია დარწმუნდეს, რომ ნებისმიერ პორდუქტში ან მომსახურებაში ინვესტირება, რომელიც განხილულია წინამდებარე თემაში, ნებადართულია საქართველოს იურისდიქციის სამართლებრივი აქტების გათვალისწინებით.
ფინანსურ ბაზრებზე ინვესტირება დაკავშირებულია გარკვეულ რისკებთან, რომელიც მოიცავს ბაზრის რისკს, საპროცენტო განაკვეთის რისკს, ემიტენტის რისკს, საკრედიტო რისკს, ინფლაციის რისკს და სხვა რისკებს. ფინანსური ინსტრუმენტების ფასები შესაძლებელია იზრდებოდეს ან მცირდებოდეს, რაც პირდაპირ კავშირშია ბაზრის, ეკონომიკისა და დარგის პირდაპირ თუ არაპირდაპირ მოვლენებთან. შესაბამისად, ინვესტირებული კაპიტალის მოცულობა და მოგება შესაძლოა, როგორც გაიზარდოს, ასევე შემცირდეს კიდეც. ამ დროს თქვენ რისკავთ თავიდან ჩადებული ინვესტიციის გარკვეულ ნაწილს და შესაძლოა ვერ დაიბრუნოთ სრული მოცულობა. სავალუტო წყვილებში ინვესტირებისას, ფინანსური ინსტრუმენტი ან ძვირდება ან იაფდება, რაც გაცვლითი კურსის ცვლილებაზეა დამოკიდებული. ნებისმიერი საგადასახადო უპირატესობა, რომელიც მითითებულია მასალაში, შესაძლებელია იცვლებოდეს, ხოლო მათი ხელმისაწვდომობა და ღირებულება დამოკიდებულია თქვენს მდგომარეობაზე.
წინამდებარე მასალაში განხილული საკითხები არ წარმოადგენს საინვესტიციო, იურიდიულ, საგადასახადო ან სხვა საკონსულტაციო შეთავაზებას და არ უნდა დაეყრდნოთ მას, საინვესტიციო ან სხვა გადაწყვეეტილების მიღების დროს.
გვინდა ავღნიშნოთ, რომ წინა პერიოდის საინვესტიციო მონაცემები და მაჩვენებლები არ წარმოადგენს შემდგომი შედეგების გარანტს.