კომპანია

ჩვენ - ველსინვესტი - საინვესტიციო ფონდი, შექმნილი სპეციალურად ინვესტორებისთვის, რომლებსაც აქვთ სურვილი მიიღონ გრძელვადიანი ფინანსური გადაწყვეტილებები. იმისათვის, რომ მიიღონ საკმაოდ კარგი პასიური შემოსავალი და ჰქონდეთ ფულადი სახსრების მართვის სრული კონტროლი. ჩვენი მთავარი მიზანია მივაღწიოთ სტაბილურ და საკმაოდ დიდ ზრდას, როგორც ფინანსურ ნაკადზე ასევე თვით ფონდის განვითარება. რეალიზაციისთვის ჩვენ ვიყენებთ საკუთარ რესურსებს და მოვიზიდეთ ტანამშრობლობისთვის ვაჭრობის მომხრეები, სავაჭრო დამხმარე ჯგუფები და მცირე ხეჯ-ფონდები,რომლებმაც აჩვენეს კარგი სავაჭრო შედეგი , მაგრამ შეზღუდულები არიან ფინანსერ რესურსში.(მიიღონ წვდომა სავაჭრო სისტემაში).
ეს მიდგომა ასახავს ჩვენს იდეას, რომელიც ინვესტორებს შესთავაზებს პროდუქტს, რომელიც აერთიანებს ალგორითმული სისტემების უპირატესობებს და სავაჭრო სტრატეგიების სრულ გადანაწილებას.
WTC- ს არსებითი განსხვავება არის ფინანსურ ბაზრებზე R & D ჯგუფის არსებობა და კაპიტალის ბაზარზე პროგრესის ანალიზის ალტერნატიული მეთოდების შექმნა. ბიზნესში ეს მიდგომა შექმნა მყარი საფუძველი კომპანიის არსებობისთვის და გახდა ინტენსიური განვითარების მიზეზი. ამ წლების განმავლობაში შეიქმნა ბაზრის ანალიზის ისეთი უნიკალური მოდელები, როგორიცაა: პროგრესული დონეები, სესიის სტატისტიკური ქსელი, პროგრესული ტალღები ლოგისტიკური მრუდის მოდელის საფუძველზე, დღიური კვარტილიები. ამ ეტაპზე Wealthy Traders ახალი გუნდი მართავს 2.5$ მილიონიან პორთველს, ფლობს 6 აბსოლუტურად უნიკალურ სისტემას სხვადასხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებზე სავაჭროდ.

სტრუქტურა

ჩვენი გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ კონკურენცია დისკრეტული და ალგორითმული მიდგომების შორის მოგების მისაღებად ფინანსურ ბაზარზე ოპერაციების მოგება შეუძლებელია. არ აქვს მნიშვნელობა როგორ იქნება საერთაშორისო ფინანსური სისტემა რეფორმირებული და რა ცვლილებები მოხდება ბაზრის ინფრასტრუქტურაში, ვაჭრობის სფეროში ადამიანის როლი შემცირდება ალგორითმული სისტემების ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად.სხვა სიტყვებით, ადამიანი შექმნის ჰიპოთეზებს, განავითარებს სავაჭრო სტრატეგიას ანალიტიკური კომპონენტით, ააშენებს სავაჭრო ინფრასტრუქტურას, მაგრამ მას აღარ ექნება გადამწყვეტი როლი სავაჭრო პროცესში, ვინაიდან ეხლაც კი არ შეუძლია რობოტს დაასწროს სავაჭრო გადაწყვეტილების მიღებაში. ზუსტად ამის გამო ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ფონდის ფარგლებში განხორციელდება მხოლოდ ალგორითმიურ სისტემებზე დაფუძნებული სავაჭრო სტრატეგიები.
ჩვენი პრინციპები:
სტრატეგიების არჩევის დროს, ჩვენ ვხელმძღვანელობდით შემდეგი პრინციპებით: ნებისმიერი სტრატეგია უნდა შემოწმდეს რეალურ საბაზრო პირობებში, მიუხედავად შედეგებისა, რომელიც მან წინასწარი გამოცდის დროს აჩვენა.სტრატეგიის ტესტირება რამოდენიმე ციკლის განმავლობაში გრძელდება.
სტრატეგიების სარგებელი რამოდენიმე ჯერ მეტია, ვიდრე საბანკო დეპოზიტების განაკვეთები.
თითოეული სტრატეგიის კრიტიკული რისკი არ უნდა აღემატებოდეს 40% -ს.
ამ საფრთხის დონეზე, ჩვენ შეგვიძლია შევაჩეროთ ფონდის ღირებულებუს დაკლება 10% -ზე ფულის მართვის მეთოდების გამოყენებით.

ფინანსური მაჩვენებლები

ჩვენი საინვესტიციო პორტფელი დაყოფილია 6 ძირითად ტექნოლოგიებზე რომლის ფარგლებში მიღებულია შემდეგი მონაცემები იანვრის თვის მაჩვენებლების ფარგლებში
წინამდებარე მონაცემები არის ბოლო სამი თვის შედეგების საფუძველზე
სტრატეგია სრული მოგება
მოცულობა  თვიური
სტრატეგია მრტ +20.98% 3.00% 7.96%
სტრატეგია ლუკა +30.24% 3.00% 2.62%
სტრატეგია აბც
-2.43%
3.00% 18.66%
სტრატეგია ისიგრეკ +9.02% 1.00% 9.92%
სტრატეგია გარღვევა -4.43% 2.00% 0.23%
სტრატეგია ტრენდი
+36.31% 2.00% 44.53%

კვალიფიცირებული ინვესტორი

წინამდებარე საინვესტიციო პროდუქტი არის განკუთვნილი მხოლოდ კვალიფიცირებული ინვესტორებისთვის, კვალიფიცირებულ ინვესტორად განიხილება მხოლოდ ის ფიზიკური ან იურიდიული პირი,რომელსაც გააჩნია სრული უფლება საკუთარი აქტივების სამართავად გადაცემისთვის სპეციალიზირებული მინდობილობის საფუძველზე და მისი ქმედება არ განიხილება როგორც კანონდარღვევა მისი რეზიდენტობის და საქართველოს იურისდიქციის მიმართ, აგრეთვე მისი ქმედება არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედი სახელმწიფოებრივ ორგანოების არცერთ დადგენილებას და ბრძანებას.

კვალიფიცირებული ინვესტორის ქმედებამ არ უნდა განაპირობოს რაიმე ვითარება, რომლის ფარგლებშიც ფონდს და მის მმართველ გუნდს დაეკისრება ინვესტორის გადასახადების პასუხისმგებლობა და რაიმე სხვა ადმინისტრაციული ან მატერიალური ზიანი. პირველივე ეტაპზე, ყოველგვარი პოტენციური იურიდიული რისკების ასაცილებლად, აუცილებელია ჩვენი გუნდის წარმომადგენლებთან კონსულტაციის გავლა 
კვალიფიცირებული ინვესტორი - ფიზიკური პირი

ფიზიკურ პირისთვის კვალიფიცირებული ინვესტორის სტატუსის მინიჭება შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ იგი აკმაყოფილებს ქვემოდ ჩამოთვლილ მინიმუმ ერთ პირობას:

1. ფასიანი ქაღალდების ან სხვა ვალდებულებების რომლებიც წარმოადგენენ სხვადასხვა ტიპის ფინანსურ ინსტრუმენტს როგორც წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები და ფიუჩერსული კონტრაქტები ნედლეულზე, ვალუტაზე, აქციებზე და კრიპტოვალუტაზე არის შეძენილი მის სახელზე ან იყო მის მფლობლობაში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში არა ნაკლებ ერთი კვარტალის პერიოდით და ჯამური პორტფელის ღირებულება არის/იყო არანაკლებ 3000 აშშ დოლარს
2. თუ პიროვნებას ჰქონდა მუშაობის გამოცდილება როგორც ქართულ, აგრეთვე უცხოურ ორგანიზაციებში, რომლებიც არიან არასაბანკო ტიპის ფინანსური ინსტიტუტები და ახორციელებდნენ გარიგებეს სხვადასხვა ტიპის საინვესტიციო პროდუქტებით ან ფასიანი ქაღალდებითა და მათ მიერ წარმოებული ინსტრუმენტებით. გამოცდილება ჩაითვლება იმ შემთხვევაში, თუ დაწესებულება იყო ლიცენზირებული და რეგულირებული და მუშაობის პერიოდი იყო არანაკელებ 1 წელზე.
3. ახორციელებდა გარიგებებს როგორც ფასიანი ქაღალდებით,აგრეთვე სხვა წარმოებული ინსტრუმენტებით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში (არანაკლებ 10 გარიგება ერთი კვარტლის განმავლობაში და არანაკლებ 1 გარიგება თვეში).
4. პირადი ქონება და აქტივები შეადგენს არანაკლებ 30000 აშშ დოლარის ოდენობით. განიხილება მხოლოდ ის ქონება და აქტივები,რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს : ფულადი სახსრები საკუთარ ,როგორც ქართულ, აგრეთვე უცხოურ საბანკო ანგარიშებზე ან დეპოზიტები / თამასუქები ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებულ დაწესებულებებში, ფასიანი ქარალდები, აგრეთვე მართვაში გადაცემული ფასიანი ქარალდები და ლიკვიდური უძრავი ქონება.
5. გააჩნია უმაღლესი განათლება ეკონომიურ ან/და ფინანსურ დარგში დამტკიცებული შესაბამისი საბუთით აკრედიტირებული დაწესებულების მიერ.
კვალიფიცირებული ინვესტორი - იურიდიული პირი

იურიდული პირის კვალიფიცირებული ინვესტორის სტატუსის მინიჭება შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ პირი აკმაყოფილებს ქვემოთ ჩამოთვლილ მინიმუმ ერთ პირობას:

1. კომპანიის საკუთარი აქტივების მინიმალური ღირებულება შეადგენს არანაკლებ 50000 აშშ დოლარს
2. ახორციელებდა გარიგებებს როგორც ფასიანი ქაღალდებით, აგრეთვე სხვა წარმოებული ინსტრუმენტებით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში (არანაკლებ 30 გარიგება ერთი კვარტლის განმავლობაში და არანაკლებ 3 გარიგება თვეში).
3. მინიმუმ ერთ პირს კომპანიის მმართველი გუნდიდან შეესაბამებაა კვალიფიცირებული ინვესტორის სტატუსს
4. გააჩნია არანაკლებ 100000 აშშ დოლარის ბრუნვა და ბოლო ორი წლის განმავლობაში აქვს მოგებით დახურული წელი.


თქვენ,როგორც დაინტერესებული პირი, არ უნდა დაეყრდნოთ რომელიმე მასალას ან ინფორმაციას, რომელიც განთავსებულია ამ საიტზე საინვესტიციო გადაწყვეტილების მიღების დროს. ინვესტირების დროს თქვენ უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად და წინასწარ გაანალიზოთ ინვესტიციების როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი მხარეები, ჩვენს ვებ გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია არ უნდა იყოს განხილული როგორც საინვესტიციო ან იურიდიული ან სხვა ტიპის რეკომენდაცია. ამ გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია წარმოადგენ მხოლოდ საინფორმაციო მასალას და არ წარმოადგენ სარეკლამო საგარანტიო ან სარეკომენდაციო მასალას, რათა ჩაერთოთ საინვესტიციო საქმიანობაში.